Кинематограф
История


  • Скарамуш Стюарт Грейнджер | 2011, sabatini.ru | Элио
  • Эррол Флинн о фильме "Капитан Блад" | My wicked wicked ways | Эррол Флинн
  • В флибустьерском дальнем море | Библиотека приключений, 1956 | А. Завадье
  • История Йези | 16.07.2006, sabatini.ru